دوشنبه, 10 فروردين 1394 English


دانشکده فنی و مهندسی

 

رشته های تحصیلی و مقاطع آن :

·            مهندسی نفت گرایش های بهره برداری ، حفاری ، مخازن ، اکتشاف :کارشناسی پیوسته

·            مهندسی شیمی (گاز): کارشناسی پیوسته

·            مهندسی شیمی صنایع پلیمر: کارشناسی پیوسته  

·           مهندسی برق مخابرات : کارشناسی پیوسته

·           مهندسی کامپیوتر- نرم افزار : کارشناسی پیوسته

·           مهندسی تکنولوژِی کنترل – ابزار دقیق : کارشناسی ناپیوسته

·            مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی : کارشناسی ناپیوسته

·            مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر : کارشناسی ناپیوسته

·                      مهندسی اجرایی عمران:کارشناسی ناپیوسته  

·            نقشه کشی معماری : کاردانی پیوسته

·            کامپيوتر: کاردانی ناپیوسته

·            مکانیک خودرو : کاردانی پیوسته

·            کاردان فنی عملیات پتروشیمی : کاردانی ناپیوسته

·            معلم فنی صنایع شیمیایی : کاردانی ناپیوسته

                           ·         کارشناسی ارشد نفت گرایش های نفت، حفاری و بهره برداری

·            کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری

·           کارشناسی ارشد مهندسی گاز

 

گروه  علوم پایه

 

 رشته های تحصیلی و مقاطع آن :

·       کارشناسی ارشد شیمی گرایش های تجزیه ، کاربردی ، معدنی ، شیمی فیزیک ، آلی

·          شیمی کاربردی : کارشناسی پیوسته

·            آموزش ابتدایی : کاردانی ناپیوسته – کارشناسی ناپیوسته

·           علوم تجربی : کاردانی ناپیوسته – کارشناسی ناپیوسته

 

گروه علوم انسانی

 

رشته های تحصیلی و مقاطع آن :

·            مدیریت صنعتی : کارشناسی پیوسته

·            حسابداری : کاردانی ناپیوسته – کارشناسی ناپیوسته

·           حسابداری – علمی کاربردی : کاردانی پیوسته 

·                      کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی           

 

 امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir
V3.9.8.211