دوشنبه, 1 دی 1393 English

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

رشته های تحصیلی و مقاطع آن :

·           مهندسی نفت گرایش های بهره برداری ، حفاری ، مخازن ، اکتشاف :کارشناسی پیوسته

·           مهندسی شیمی (گاز): کارشناسی پیوسته

·           مهندسی شیمی صنایع پلیمر: کارشناسی پیوسته  

·          مهندسی برق مخابرات : کارشناسی پیوسته

·          مهندسی کامپیوتر- نرم افزار : کارشناسی پیوسته

·          مهندسی تکنولوژِی کنترل – ابزار دقیق : کارشناسی ناپیوسته

·           مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی : کارشناسی ناپیوسته

·           مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر : کارشناسی ناپیوسته

·           نقشه کشی معماری : کاردانی پیوسته

·           کامپيوتر: کاردانی ناپیوسته

·           مکانیک خودرو : کاردانی پیوسته

·           کاردان فنی عملیات پتروشیمی : کاردانی ناپیوسته

·           معلم فنی صنایع شیمیایی : کاردانی ناپیوسته

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

رشته های تحصیلی و مقاطع آن :

·           کارشناسی ارشد نفت گرایش های نفت، حفاری و بهره برداری

·           کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری

·          کارشناسی ارشد مهندسی گاز

·           کارشناسی ارشد شیمی گرایش های تجزیه ، کاربردی ، معدنی ، شیمی فیزیک ، آلی

 

دانشکده علوم پایه

 

رشته های تحصیلی و مقاطع آن :

·           شیمی کاربردی : کارشناسی پیوسته

·           آموزش ابتدایی : کاردانی ناپیوسته – کارشناسی ناپیوسته

·           علوم تجربی : کاردانی ناپیوسته – کارشناسی ناپیوسته

 

دانشکده علوم انسانی

 

رشته های تحصیلی و مقاطع آن :

·           مدیریت صنعتی : کارشناسی پیوسته

·           حسابداری : کاردانی ناپیوسته – کارشناسی ناپیوسته

·          حسابداری – علمی کاربردی : کاردانی پیوسته 

 امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir
V3.9.8.211

ajaums

ترمیم دندان

energy exploration

طراحی وب

snake game

ترک