يکشنبه, 3 خرداد 1394

صفحه اصلی

منوی اداری مالی


معاونت اداری و مالی

داریوش تخشا شمس آبادی


تماس مستقیم : 06152626572  - داخلی 204

پست الکترونیک : dariush_takhsha@yahoo.com
 

سوابق اجرایی:

-          عضو انجمن علمی حسابداری ایران

-          عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد امیدیه از سال 87

-          مدیرگروه رشته های کاردانی و کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد امیدیه به مدت 2 سال

-       معاون دانشجویی دانشگاه امیدیه به مدت 2 سال
DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7

فوم بتن

بتن سبک

بتن کفی