چهارشنبه, 7 مرداد 1394

صفحه اصلی

منوی اداری مالی


معاونت اداری و مالی

 

بهزاد خفائی


رشته تحصیلی : کارشناس ارشد آمار – اقتصادی و اجتماعی

سوابق اجرایی:

-          عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه از سال 85 تاکنون

-          معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه از سال 87 تا 88

   
 

پست الکترونیک :   behzad_khafaie@yahoo.com

شماره تماس :   204 داخلی  - 52623434 – 061

   

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7

فوم بتن

بتن سبک

بتن کفی