شنبه, 29 فروردين 1394 English
 

         
 
 
 
منوی اداری مالی

معاونت اداری و مالی
داریوش تخشا شمس آبادی


تماس مستقیم : 06152626572  - داخلی 204

پست الکترونیک : dariush_takhsha@yahoo.com
 

سوابق اجرایی:

-          عضو انجمن علمی حسابداری ایران

-          عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد امیدیه از سال 87

-          مدیرگروه رشته های کاردانی و کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد امیدیه به مدت 2 سال

-       معاون دانشجویی دانشگاه امیدیه به مدت 2 سال

امیدیه - بلوار دانشگاه - کدپستی 93719- 63731 - صندوق پستی 164 email : info@iauo.ac.ir
V3.9.8.211