جمعه, 10 بهمن 1393 English
 

         
 
 
 
منوی اداری مالی

معاونت اداری و مالی
 

معاونت اداري و مالي به عنوان حامي و پشتيبان کليه ي حوزه هاي دانشگاه با هدف تامين و بهبود امکانات مورد نياز آنها عمل مي نمايد تا همه ي ارکان دانشگاه منطبق و همسو با استراتژي ها و ماموريت هاي اساسي آن حرکت نمايند. ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد لزوم تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در امور اداري و مالي بر عهده اين معاونت مي باشد.
اين معاونت ستادي متشکل از اداره کل اداري و پشتيباني ، اداره ي کل امور مالي و صندوق رفاه دانشجويي مي باشد.

وظایف معاون اداری و مالی:

تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد برابر پست های سازمانی مصوب و سایر مقررات مربوط

اجرای دقیق کلیه ضوابط ودستورالعمل های مالی و اداری مصوب دانشگاه آزاداسلامی

اجرای دقیق دستورالعمل های استخدامی

تهیه و تدارک مایحتاج واحد در چهارچوب ضوابط تعیین شده

حفظ و حراست از ساختمان ها و وسایل واحد و انجام تعمیرات لازم وسایل تاسیساتی و تجهیزاتی طبق ضوابط مربوط

تهیه گزارش اولیه دریافت ها و پرداخت ها و ارائه آن به سازمان مرکزی
V3.9.8.211